Yala Voice

Isilima̍ Yī Iji̍sɔ̄ɔsi

Wɔ̄kā Ɔlwɔnyɛ Yī Iji̍sɔ̄ɔsi lɔkɔ nīi Ilu̍uku ta̍ tū la īpū yī nū ma̍ hɔ̄ ma̍ a̍nɛ. Isilima̍ nūma̍ e̍ de ɔ̍ yi̍ya la ɛbɛ igwo̍lɛpa. A ge̍ chikpo̍ ge̍ ma̍ ɔ̄, ɔ̍lɔma̍ lwaa anu̍, kɛ̄ɛ kpo̍ ɔ̄ tū ga ikɔmpu̍ta kɛ̄ɛ ɔjā ɔkɛlā